Chân dung chúa gỗ pơmu

Kt : 35×35
Thánh giá : 40×50