#02 Chân Dung Chúa Giêsu

Kích Thước 35 x 40 cm
Chất Liệu Gỗ Trai