#06 Bộ Bàn Thờ Công Giáo

kích thước tổng thể 1m1 x 1m7
– Kích thước của 3 đấng tượng 60cm ,
Thánh Giá 100cm ( gỗ pơ mu)
– chân kệ rộng 1m1 ( gỗ Giá Tỵ)